Vennligst vent – IKKE lukk siden!

TransparencyGate — Ymber-konsernet

 

Ymberkonsernet er et energi- og fiberkonsern som består av morselskapet Ymber AS, Vissi AS, Ymber Produksjon AS, Ymber Fiber AS og 3net AS. Morselskapet, Vissi AS (kraftnett) og Ymber Produksjon AS (kraftproduksjon) er underlagt kravene i Åpenhetsloven.

Vi har forpliktet oss til å drive vår virksomhet i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inklusive de som er nedfelt i verdenserklæringen om menneskerettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og gjeldende standarder innenfor den internasjonale humanitærretten.

For å realisere disse målene, er vi avhengig av et godt samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi forplikter oss derfor til å engasjere leverandører som følger gjeldende lover og opptrer lojalt, og i tråd med våre intensjoner. Dette betyr blant annet å opprettholde en høy standard på helse, sikkerhet og sikring, samt å ha en tilnærming til menneskerettigheter som er i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Videre at leverandører og samarbeidspartnere bidrar med informasjon om sin virksomhet, og underleverandørers virksomhet som vi benytter i vår kartlegging.

Vår virksomhet omfattes av Åpenhetsloven og vil regelmessig gjennomføre aktsomhetsvurderinger ved å kartlegge menneskerettighets forhold i vår verdikjede, herunder leverandører og andre forretningspartnere. Ved å kartlegge verdikjeden, vil det gi oss en oversikt om det forekommer eller er risiko for at det kan forekomme brudd på menneskerettighetene eller uanstendig arbeidsforhold. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger kan vi stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser på som kan knyttes til direkte eller indirekte til vår virksomhet.

 

Rutiner for å håndtere informasjonskrav:

Som interessent kan du rette krav om informasjon til selskapet. I henhold til Åpenhetsloven vil henvendelsen bli besvart innen tre uker.

I denne portalen kan du forespørre anonymt eller med navn. Om du forespør anonymt vil du få tildelt brukernavn og passord, og denne må du ta vare på slik at du kan logge deg inn senere for å hente ut besvarelsen.

Dersom du du registrerer kontaktinformasjon vil du motta en e-post når informasjonen er delt. Du kan da logge deg inn for å lese informasjon om vår aktsomhetsvurdering.

Ymberkonsernets menneskerettighetspolicy

Vedtatt i konsernstyret 18. april 2023

Ymberkonsernet respekterer internasjonalt anerkjente standarder for beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og tilstreber å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert internasjonalt anerkjente konvensjoner om beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ymberkonsernets etiske retningslinjer for leverandører

Vedtatt i konsernstyret 18. april 2023

1. Innledning

Ymberkonsernets etiske retningslinjer for leverandører utrykker de minstekrav som våre leverandører må tilfredsstille. Dokumentet gjelder for alle leverandører og samarbeidspartnere som har et kontraktsforhold med selskaper i Ymberkonsernet. Kravene i dette dokumentet er laget ut fra aktuelle nasjonale og internasjonale lover, samt internasjonalt anerkjente standarder som OECD-, FN- og ILO-konvensjoner for menneskerettigheter, helse og sikkerhet, arbeidstakerrettigheter, miljø, rettferdig konkurranse, anti-korrupsjon og rettferdig forretningspraksis. Disse etiske retningslinjene er derfor utformet i henhold til nevnte standarder.

Ymberkonsernet skal sørge for å ha en ansvarlig forretningspraksis som er i tråd med menneskerettighetene, og legger til rette for anstendige arbeidsforhold i alle ledd av verdikjeden. Vi driver vår virksomhet på en ansvarlig og transparent måte, i dialog med våre samarbeidspartnere, med fokus på åpenhet og gjensidig respekt i alle våre relasjoner. Ymberkonsernet ser på samarbeid som en forutsetning for ansvarlig forretningspraksis, og avgjørende for å overholde FNs bærekraftsmål, og krav i ILO og OECD-konvensjonene.

Ymberkonsernet forplikter seg til å kartlegge risiko og tilgjengeliggjøre informasjon om vårt arbeid. Vi har tilrettelagt en digital klagemekanisme som er tilgjengelig for arbeidere i leverandørkjeden, samt for behandling av innkommende forespørsler om informasjon fra offentligheten.

2. Krav til leverandøren

Leverandørene skal overholde etiske retningslinjer, relevant nasjonal lovgivning i sitt hjemland, så vel som norsk lovgivning når leverandøren opererer i Norge, i tillegg til internasjonalt anerkjente konvensjoner. De skal sørge for at egne underleverandører og samarbeidspartnere også følger standardene. Dette omfatter kontraktsarbeidere, dagarbeidere og løsarbeidere som jobber for leverandørene og underleverandørene. I tillegg anbefaler Ymberkonsernet leverandørene å følge anbefalinger fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i forhold til samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.

2.1 Ansvarlig forretningsskikk

Leverandøren skal overholde lover og regler knyttet direkte eller indirekte til korrupsjon, bedrageri og annen ulovlig forretningsvirksomhet. Alle transaksjoner med Ymberkonsernet skal være avtalefestede, lovlige og av normal forretningsmessig art. Det kan bli gjort bakgrunnssjekker av leverandører og samarbeidspartnere.

Leverandøren skal ikke tilby, gi, be om, godta eller ta imot noen form for bestikkelse, tilretteleggingshonorarer («facilitation payment»), svindel, utpressing, ulovlig belønning eller andre former for utilbørlig fordel, ytelse eller tjeneste til/fra ansatte i Ymberkonsernet eller nærstående av disse, offentlige tjenestemenn, internasjonale organisasjoner eller en annen tredjepart i privat eller offentlig sektor. Det kan kun gis gaver eller fordeler av beskjeden verdi.

Sosiale arrangementer, måltider og underholdning kan tilbys dersom kostnaden er innenfor

rimelige grenser og anses som nødvendig i et forretningsmessig aspekt. Utgifter for Ymberkonsernets representanter i forbindelse med nødvendig forretningsreise dekkes av Ymberkonsernet.

Gaver, og andre fordeler skal aldri tilbys eller gis i forbindelse med kontraktsforhandlinger, bud- eller tildelingsprosesser, uavhengig av verdi.

Leverandøren skal ikke ta del i noen form for hvitvasking av penger. Leverandøren skal ha etablerte tiltak for å unngå at virksomhetens finansielle transaksjoner benyttes til hvitvasking.

Leverandøren skal ikke ta del i noen form for ulovlig prissamarbeid, markedsdeling, eller annen praksis som er i strid med gjeldende konkurranselovgivning.

Leverandøren skal unngå interessekonflikter mens de jobber for Ymberkonsernet. Leverandøren skal rapportere forhold som kan skape problemer for leverandørens uavhengighet eller som kan skape interessekonflikt.

2.2 Ansettelses- og arbeidsforhold

Alle arbeidsforhold skal være i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder, som retningslinjer fra UNICEF og ILO, samt lokal lovgivning.

2.2.1 Ansettelser

Leverandøren skal sikre at alle ansatte har skriftlige og juridisk bindende arbeidsavtaler som er frivillig signert av arbeidstaker før arbeid hos leverandøren utføres. Arbeidskontrakten skal definere vilkårene for ansettelsen på et språk som er forståelig for arbeidstaker.

Leverandøren skal påse at arbeidstakerne blir lønnet i samsvar med nasjonale lover og standarder for minstelønn. Grunnlaget for lønn skal være skriftlig avtalefestet. Leverandøren skal også sikre at arbeidstiden ikke er urimelig og overholder lokale lover om arbeidstid. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon skal ikke tillates.

Utført arbeid skal så langt som mulig være basert på anerkjente arbeidsrelasjoner som ivaretar de ansattes rettigheter og sosiale beskyttelse i tråd med nasjonal lovgivning og praksis. Forpliktelser overfor arbeidere skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer, underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner. Hvis slike arbeidsrelasjoner benyttes har arbeiderne krav på samme type rettigheter som ordinære arbeidstakere.

2.2.2 Tvangsarbeid

Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Leverandøren skal sikre at arbeidsforholdet er basert på frivillighet og uten noen form for trusler. Arbeiderne skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid. Alle arbeidere skal motta en skriftlig avtale på et forståelig språk som inneholder gjeldende lønnsvilkår og betalingsmåte, før arbeidet tiltres.

2.2.3 Barnearbeid

Leverandøren skal ikke ansette barn eller på annen måte benytte seg av barnearbeid. Med

barnearbeid menes ethvert arbeid utført av et barn eller en ung person med mindre det anses som akseptabelt i henhold til ILOs Minimum Age Convention (Nr. 138). Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse eller sikkerhet, inkludert nattarbeid. Barn under 15 år (i enkelte land 14 eller 16 år) skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres helse og/eller utdanning. Dersom barnearbeid finner sted, skal leverandøren iverksette tiltak for å avvikle dette. Det skal også legges til rette for støtteordninger som sikrer barn livsopphold og skolegang så lenge de er i skolepliktig alder.

2.2.4 Organisasjonsfrihet

Leverandøren skal anerkjenne og sikre retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger for sine ansatte og andre arbeidere i samsvar med nasjonale lover og forskrifter. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne fritt kan velge sine egne representanter i tilfeller hvor organisasjonsfriheten og kollektive lønnsforhandlinger er begrenset av nasjonale lover. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

2.2.5 Diskriminering

Leverandøren skal behandle alle ansatte og andre arbeidere likt og rettferdig. Leverandøren skal ikke tolerere noen form for direkte og indirekte diskriminering basert på etnisitet, nasjonalitet, kjønn, alder, religion, sivilstatus, seksuell legning, funksjonsevne, politisk tilhørighet, fagforeningsmedlemskap eller andre forhold som betegnes som urimelig eller usaklig forskjellsbehandling.

2.2.6 Helse-, miljø og sikkerhet

Leverandøren skal sikre at alle ansatte har et sunt og sikkert arbeidsmiljø i samsvar med anerkjente standarder, lover og regler. Leverandøren skal iverksette tiltak for å forhindre ulykker og helseskader relatert til arbeidsplassen, og arbeide systematisk for å håndtere yrkesrisiko.

Ved behov skal ansatte bli utstyrt med hensiktsmessig personlig sikkerhetsutstyr og læres opp i bruken av dette. Leverandøren skal tilby regelmessig opplæring for å sikre at de ansatte har tilfredsstillende kompetanse knyttet til helse- og sikkerhet. Dersom ansatte tilbys losji skal leverandøren sikre at dette er rent og sikkert og at det møter de grunnleggende behovene til de ansatte.

Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling, skal være forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk, og andre former for ydmykelser.

Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler når man jobber for Ymberkonsernet.

2.3 Menneskerettigheter

Leverandøren skal respektere og støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og skal ikke medvirke til noen form for brudd på disse. Leverandøren skal konsekvent respektere den enkeltes verdighet, personvern og individuelle menneskerettigheter i sin virksomhet.

2.4 Bærekraft og miljøpåvirkning

Leverandøren skal overholde relevante nasjonale og internasjonale lover og miljøstandarder samt innhente relevante utslippstillatelser. Leverandøren oppfordres til å minimere sin miljøpåvirkning og kontinuerlig forbedre sine miljø- og klimaprestasjoner.

Leverandøren skal ha rutiner for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden, fremme bærekraftig ressursbruk og minimere klimagassutslipp. Leverandøren oppfordres til å utvikle og bruke miljøvennlige teknologier, produkter og tjenester.

2.5 Leverandørens ansvar

Som leverandør har dere ansvar for å overholde de etiske retningslinjene, og sette i gang tiltak der det er nødvendig. Alle våre leverandører plikter derfor å besvare spørreskjema som sendes ut fra oss, med spørsmål basert på OECDs rammeverk. Leverandørene plikter selv å ha egne styringssystemer for å dokumentere og overvåke forretningsprosesser hos sine underleverandører og samarbeidspartnere. Begge parter plikter seg til å varsle den andre part dersom vedkommende avdekker eller har mistanke om brudd på retningslinjene i dette dokumentet.

Overholdelse av de etiske retningslinjene er en forutsetning for at samarbeidet med Ymberkonsernet skal kunne videreføres. Hvis aktuelle forbedringstiltak og avtalt oppfølging ikke utføres, eller hvis lovpålagte krav ikke innfris, kan Ymberkonsernet velge å avslutte forretningsrelasjonen. Brudd på retningslinjene i dette dokumentet kan føre til heving av kontrakt, krav om forholdsmessig kompensasjon, diskvalifisering som leverandør og rapportering til relevante myndigheter. Konsekvensene vil avhenge av bruddets art og vesentlighet.

Ymberkonsernet skal bistå leverandørene til å innfri de etiske retningslinjene. Leverandørene skal til enhver tid gi oss, eller en uavhengig tredjeparts revisor som er autorisert av Ymberkonsernet, ubegrenset tilgang til anleggene sine og all relevant dokumentasjon.

Ymberkonsernets arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og forplikter selskaper i Ymberkonsernet til å utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten og redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Du kan sende informasjonsforespørsler til Ymberkonsernet hit: Eva Reiersen: [email protected]

Ymber ble stiftet 7. oktober 1949 og er et vertikalintegrert energikonsern med hovedkontor i Sørkjosen. Selskapets forsyningsområde er Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kautokeino kommune samt deler av ytre Loppa og Kvænangen kommune. Konsernets virksomhet er innen kraftproduksjon, kraftdistribusjon og bredbånd. Konsernet består av morselskapet Ymber og datterselskapene Vissi, Ymber Produksjon, Ymber Fiber og 3net. Du kan finne mer informasjon om oss og våre datterselskaper på våre nettsider: www.ymber.no, www.vissi.no og www.3net.no

Arbeidet med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar har sitt utspring i FNs bærekraftsmål, og med bakgrunn i dette skal Ymberkonsernet veie hensyn til miljø, sosiale forhold og finansiell bærekraft opp mot hverandre i våre beslutninger. Det offentlige forventer at norske selskaper opptrer ansvarlig, kjenner til og etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter samt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Med åpenhetsloven blir bedriftene pålagt å gjøre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø forårsaket av egen virksomhet, i leverandørkjeden eller av forretningspartnere. Gjennom ansvarlig forretningsvirksomhet skal vi bidra til reduserte utslipp, redusert risiko i vår virksomhet, nye forretningsmuligheter, motiverte medarbeidere og et godt omdømme.

Vi har påbegynt et arbeid med å ta inn åpenhetslovens bestemmelser i konsernets styringsdokumenter.

Vi har etablert en menneskerettighetspolicy som sier noe om hvordan vi skal opptre ansvarlig:

"Ymberkonsernet respekterer internasjonalt anerkjente standarder for beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og tilstreber å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert internasjonalt anerkjente konvensjoner om beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold."

Vi har etablert etiske retningslinjer for våre leverandører som uttrykker våre forventninger til ansvarlighet hos leverandører og forretningspartnere som vi har et kontraktsforhold med. De etiske retningslinjene inkluderer krav knyttet til arbeidsforhold, organisasjonsfrihet, tvangs- og barnearbeid, diskriminering samt helse, miljø og sikkerhet. Kravene er basert på internasjonalt anerkjente prinsipper samt våre egne etiske retningslinjer.

Vi har påbegynt arbeidet med å identifisere våre vesentlige risikoer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kartleggingen inkluderer konsernets datterselskaper. Risikovurderingen danner grunnlaget for det videre arbeidet med gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, og vår redegjørelse vil bli oppdatert når aktsomhetsvurderinger er gjort. Vår foreløpige vurdering er at den største risikoen knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er i vår leverandørkjede, derav har vi som tiltak utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører slik at vi kan være med å påvirke risikoen og være tydelige på hva vi forventer.


Innlogging
Informasjonskrav
Meld inn forhold