TransparencyGate — TRANSPARENCYGATE AS

Vi har forpliktet oss til å drive vår virksomhet i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inklusive de som er nedfelt i verdenserklæringen om menneskerettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og gjeldende standarder innenfor den internasjonale humanitærretten.

For å realisere disse målene, er vi avhengig av et godt samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.Vi forplikter oss derfor til å engasjere leverandører som følger gjeldende lover og opptrer lojalt, og i tråd med våre intensjoner. Dette betyr blant annet å opprettholde en høy standard på helse, sikkerhet og sikring, samt å ha en tilnærming til menneskerettigheter som er i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Videre at leverandører og samarbeidspartnere bidrar med informasjon om sin virksomhet, og underleverandørers virksomhet som vi benytter i vår kartlegging.

Vår virksomhet omfattes av åpenhetsloven og vil regelmessig gjennomføre aktsomhetsvurderinger ved å kartlegge menneskerettighets forhold i vår verdikjede, herunder leverandører og andre forretningspartnere. Ved å kartlegge verdikjeden, vil det gi en oss en oversikt om det forekommer eller er risiko for at det kan forekomme brudd på menneskerettighetene eller uanstendig arbeidsforhold. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger kan vi stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser på som kan knyttes til direkte eller indirekte til vår virksomhet.

Styres vedtak:

Vedtak om [virksomhetens] aktsomhet

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. 

Vi har forpliktet oss til å drive vår virksomhet i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, inklusive de som er nedfelt i verdenserklæringen om menneskerettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og gjeldende standarder innenfor den internasjonale humanitærretten.

For å realisere disse målene, er vi avhengig av et godt samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi forplikter oss derfor til å engasjere leverandører som følger gjeldende lover og opptrer lojalt, og i tråd med våre intensjoner. Dette betyr blant annet å opprettholde en høy standard når det kommer til helse og sikkerhet, samt å ha en tilnærming til menneskerettigheter som er i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Videre skal vi sørge for at våre leverandører og samarbeidspartnere bidrar med informasjon om sin virksomhet, og underleverandørers virksomhet som vi benytter i vår kartlegging.

Vår virksomhet omfattes av åpenhetsloven og vil regelmessig gjennomføre aktsomhetsvurderinger ved å kartlegge menneskerettighetsforhold i vår verdikjede. Ved å kartlegge verdikjeden, vil det gi en oss en oversikt over hvorvidt det forekommer brudd på menneskerettighetene eller uanstendige arbeidsforhold, eller risiko for dette. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger kan vi stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som kan knyttes til direkte eller indirekte til vår virksomhet.

Ved brudd på retningslinjene har styret vedtatt følgende [...]


 

Informasjonskrav

Alle kan etterspørre informasjon om vår virksomhet og verdikjede. Personer kan etterspørre informasjon anonymt eller med navn, og alle skal få tilbakemelding innen 14 dager. 

Informasjonskrav kan sendes inn til vår digitale portal på transparencygate.com: [lenke til portalen]


 

Melde inn forhold?

Alle kan melde inn forhold som strider mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi vil undersøke alle meldinger som kommer inn for å se om det har forekommet noen brudd. 

Varsler kan sendes inn til vår digitale portal på MittVarsel.no: [lenke til portalen]

[Signering, Styret]

Etiske retningslinjer - Leverandører:

AVTALE OM ETISKE RETNINGSLINJER MED LEVERANDØRER

Formål

[Firmanavn] skal sørge for å ha en ansvarlig forretningspraksis som er i tråd med menneskerettighetene, og legger til rette for anstendige arbeidsforhold i alle ledd av verdikjeden. Vi driver vår virksomhet på en ansvarlig og transparent måte, i dialog med våre samarbeidspartnere, med fokus på åpenhet og gjensidig respekt i alle våre relasjoner. [Firmanavn] ser på samarbeid som en forutsetning for ansvarlig forretningspraksis, og avgjørende for å overholde FNs bærekraftsmål, og kravene i ILO og OECD-konvensjonene.

[Firmanavn] forplikter oss til å kartlegge risiko og tilgjengeliggjøre informasjon om vårt arbeid. Vi har tilrettelagt en digital klagemekanisme som er tilgjengelig for arbeidere i leverandørkjeden, samt for behandling av innkommende forespørsler om informasjon fra offentligheten.

De etiske retningslinjene for leverandører setter minimumsstandarden og skal følges av alle [Firmanavn]s leverandører. Leverandørene skal følge alle aktuelle nasjonale og internasjonale lover, samt internasjonalt anerkjente standarder som OECD-, FN- og ILO-konvensjoner for menneskerettigheter, helse og sikkerhet, arbeidstakerrettigheter, miljø, rettferdig konkurranse, anti-korrupsjon og rettferdig forretningspraksis. Disse etiske retningslinjene er derfor utformet i henhold til nevnte standarder. Leverandørene skal sørge for at deres underleverandører og samarbeidspartnere også følger standardene. Dette omfatter kontraktsarbeidere, dagarbeidere og løsarbeidere som jobber for leverandørene og underleverandørene.


 

Ansvarlig forretningsskikk

Leverandøren skal overholde lover og regler knyttet til korrupsjon, bedrageri og annen ulovlig forretningsvirksomhet. Alle transaksjoner med [Firmanavn] skal være avtalefestede, lovlige og av normal forretningsmessig art. Det kan bli gjort bakgrunnssjekker av leverandører og samarbeidspartnere.

Leverandøren skal ikke tilby, gi, be om, godta eller ta imot noen form for bestikkelse, tilretteleggingshonorarer «facilitation payment») eller utilbørlig fordel, ytelse eller tjeneste til eller fra offentlige tjenestemenn, internasjonale organisasjoner eller en annen tredjepart i privat eller offentlig sektor. 

Ansettelse og arbeidsforhold


 

Tvangsarbeid

Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeiderne skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid. Alle arbeidere skal motta en skriftlig avtale på et forståelig språk som inneholder gjeldende lønnsvilkår og betalingsmåte, før arbeidet tiltres.

Organisasjonsfrihet

Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Dersom disse rettighetene er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for- og ikke under noen omstendighet forhindre - alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

Barnearbeid 


Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse eller sikkerhet, inkludert nattarbeid. Barn under 15 år (i enkelte land 14 eller 16 år) skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres helse og/eller utdanning. Dersom barnearbeid finner sted, skal leverandøren iverksette tiltak for å avvikle dette.  Det skal også legges til rette for støtteordninger som sikrer barn livsopphold og skolegang så lenge de er i skolepliktig alder.

Diskriminering


Det skal ikke forekomme diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kaste, alder, uførhet, kjønn, sivilstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

Ingen brutal eller umenneskelig behandling 

Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling, skal være forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk, og andre former for ydmykelser.


 

Arbeidsmiljø

Leverandøren skal sikre at alle ansatte har et sunt og sikkert arbeidsmiljø i samsvar med anerkjente standarder, lover og regler. Leverandøren skal iverksette tiltak for å forhindre ulykker og helseskader relatert til arbeidsplassen. 

Ved behov skal ansatte bli utstyrt med hensiktsmessig personlig sikkerhetsutstyr og læres opp i bruken av dette. Leverandøren skal tilby regelmessig opplæring for å sikre at de ansatte har tilfredsstillende kompetanse knyttet til helse- og sikkerhet.

Dersom ansatte tilbys losji skal leverandøren sikre at dette er rent og sikkert og at det møter de grunnleggende behovene til de ansatte.

Lønn 

Lønn og andre fordeler som utbetales for en standard arbeidsuke skal som minimum innfri nasjonale minstelønnsbestemmelser eller tariffavtaler. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon skal ikke tillates.

Arbeidstid

Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller tariffavtale, og ikke overstige arbeidstid eller fritid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Pålagt overtidsarbeid skal være begrenset.

Ansettelser

Utført arbeid skal så langt som mulig være basert på anerkjente arbeidsrelasjoner som ivaretar de ansattes rettigheter og sosiale beskyttelse i tråd med nasjonal lovgivning og praksis. Forpliktelser overfor arbeidere skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer, underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner. Hvis slike arbeidsrelasjoner benyttes har arbeiderne krav på samme type rettigheter som ordinære arbeidstakere.

Bærekraft og miljøpåvirkning

Leverandøren skal overholde relevante nasjonale og internasjonale lover og miljøstandarder og innhente relevante utslippstillatelser.

Leverandøren skal ha rutiner for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden, fremme bærekraftig ressursbruk og minimere klimagassutslipp.


 

Leverandørens ansvar

Som leverandør har dere ansvar for å overholde de etiske retningslinjene, og sette i gang tiltak der det er nødvendig. Alle våre leverandører plikter derfor å besvare spørreskjemaet som sendes ut fra oss, med spørsmål basert på OECDs rammeverk. 

Leverandørene plikter selv å ha eget styringssystemer for å dokumentere og overvåke forretningsprosesser hos sine underleverandører og samarbeidspartnere. [Firmanavn] skal varsles ved vesentlige avvik eller brudd på disse etiske retningslinjene. 

Overholdelse av de etiske retningslinjene er en forutsetning for at samarbeidet med [Firmanavn] skal kunne videreføres. Hvis aktuelle forbedringstiltak og avtalt oppfølging ikke utføres, eller hvis lovpålagte krav ikke innfris, kan [Firmanavn] velge å avslutte forretningsrelasjonen.

[Firmanavn] skal bistå leverandørene til å innfri de etiske retningslinjene. 

Leverandørene skal til enhver tid gi [Firmanavn], eller en uavhengig tredjeparts revisor som er autorisert av [Firmanavn], ubegrenset tilgang til anleggene sine og all relevant dokumentasjon.


 

Innlogging
Informasjonskrav
Meld inn forhold